( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2021
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Намаление!!!


ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ -20%
Колектив към Географски Институт при БАН

Еднотомната монография "География на България"; дело на голям авторски колектив, представя най-новите постижения в областта на отделните физикогеографски (геоморфология, климатология, хидрология, ландшафтознание, геоекология) и икономгеографски направления (география на населението, селищата, стопанството, инфраструктурата, туризма), както и в областта на сродни на географията природни и обществени науки (геология, инженерна хидрология, ботаника, зоология, демография, социология и др.)

Съдържанието на монографичния труд е структуриран в две части - "Физическа география" и "Социално-икономическа география", предхождани от обща уводна част, третираща географското положение и географските изследвания на българските земи.

В първата част - "Физическа география" се отделя внимание на разкриването, анализа, проблемите на природните дадености на територията на страната по основни компоненти (релеф, климат, води, почви, растителност и животински свят) и техни съчетания, очертаващи регионалните особености на природна диференциация.

Във втората част - "Социално-икономическа география" намират място традиционно застъпваните и досега основни елементи - население, селища, стопанство, инфраструктура, райони, но с интерпретация от гледище на протичащите политически и икономически промени в периода на преход към пазарно стопанство.

В монографията се съдържат и много нови моменти в тематично и теоретико-методично отношение съобразно нивото и тенденциите на развитие на географските и от други клонове на природно-обществените науки направления. Фактологичното съдържание се допълва от богат табличен и цветен илюстративен материал.

Новото академично издание "География на България" ще бъде полезно за широк кръг ползватели - специалисти от различни области на науката, практиката, образованието, за студенти и за граждани - любители на географското знание


The one-volume monograph "Geoghraphy of Bulgaria", prepared by a large working team, presents the latest achievements in the field of physical geographical disciplines (geomorphology, climatology, hydrology, landscape studies, geoecology), of economic geographical ones (geography of population, settlements, economy, infrastructure, tourism) as well as of their related natural and social sciences (hydrological engineering, botany, zoology, demography, sociology, etc.).

The contents of the monograph is structured in two parts, titled "Physical Geography" and "Socio-Economic Geography", which are preceded by a general introduction, treating the geographical location of the country and the geographical studies of the Bulgarian lands.

The first part "Physical Geography" focuses on the identification, analysis and problems of Bulgaria natural assets by major components (relief, climate, water, soils, flora and fauna) and their combinations, outlining the regional characteristics of the natural differentiation.

The second part "Socio-Economic Geography" deals with the traditionally discussed main elements (population, settlements, economy, infrastructure, regions). However, they have been interpreted in the context of the political and economic changes which take place during the transition to market economy.

Many new thematic and theoretical-methodological aspects are included in the monograph in conformity with the development level and trends both in the sphere of geography and the other natural and social sciences. The information is supplemented by numerous tables and colour illustrations.

The new academic publication "Geography of Bulgaria" is to be cordially received by the reading public as it will be useful to scholars and experts from various fields of scientific and practical importance, to teachers and university lecturers, to students and readers who are eager to learn geography.

"География на България" - предговор
"География на българия" - за авторите

Стара цена: 59.90 лв.
Нова цена: 47.92 лв.

 ISBN 978-954-464-123-8


Издание : 1
Година на издаване : 01-01-2002
формат А4, 760 стр., 245 цветни фигури и 207 таблици Намалена от 59.90 лв.  
Време за доставка : два дни 

47.92 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 23.96 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”