( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2023
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Ново издание на Счетоводство на предприятието
 Излезе от печат двадесет и второто издание на Счетоводство на предприятието на Стоян Дурин и Даниела Дурина. 

Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Отчитане на финансовите инструменти
проф. Али Вейсел

В книгата се разглежда отчитането на финансовите инструменти, съгласно МСФО 9 – Финансови инструменти, МСС 32 – Финансови инструменти: представяне, МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване и МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване, които са в сила към 01.01.2018 г.
Последователно се представят същността и класификацията на финансовите инструменти, признаването, отписването, оценяването и оповестяването. Специално внимание се обръща на обезценяването на финансовите инструменти и тяхното отчитане при хеджиране.
Изискванията за отчитане на финансовите инструменти са илюстрирани чрез множество практически примери. Счетоводните статии са представени с конкретни сметки от примерен сметкоплан, който е включен като приложение.
Книгата е предназначена за счетоводители, одитори, ръководители и студенти от висшите икономически училища. Тя може да се използва и от всички други, които се интересуват от въпросите на отчитането на финансовите инструменти, включително настоящи и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори, които вземат решения за предоставяне на ресурси на предприятията.
Авторът изказва своята искрена благодарност на проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор и доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор, за оказаната подкрепа и ценните съвети при разработването на изданието.

КАРЕ
Проф. д-р, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Али Вейсел
Отчитане на финансовите инструменти
второ издание
рецензенти:
проф. д-р по икономика Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор,
доц. д-р по икономика Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор,
редактор Мария Танева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 02.10.2019 г.
излязла от печат 14.10.2019 г.

© Али Вейсел, София, 2018, 2019
© Издателство „ФорКом”, София, 2018, 2019
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 02/963-32-32
ISBN: 978-954-464-280-8

Гръб на корицата
Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в град Бургас. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол” съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчет-ност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Одитинг”. От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”. През септември 2019 г. е избран за професор по „Счетоводство, одит и анализ“.
От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор.
През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите.
От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.
От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.
Има над 70 научни публикации по счетоводство и одит.
„Книгата, в този си вид ще бъде полезна за одитори, финансисти и счетоводители в практическата им дейност. Тя може да се ползва и от всички интересуващи се лица, включително потребители на финансови отчети, за възприемане на сложната материя, свързана с финансовите инструменти и приложението им в практиката. Изданието може да бъде полезно и при обучението на бакалаври и магистри по счетоводство и финанси.“
проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одиторISBN 978-954-464-280-8


Издание : 2
Година на издаване : 2019
 
Време за доставка : 2-3 дни 

19.90 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 10.17 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”