( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2022
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
График на работа в условията на ИП Ковид-19
Информираме нашите клиенти, че през периода няма да работим чрез директни продажби. Ще можем да изпълняваме онлайн поръчки един път седмично, които ще експедираме по Спиди в сряда, когато ще има...

Отпадат ли касовите книги?
Книгите за дневните финансови отчети вече не подлежат на проверка от НАП. Книгите обаче не отпадат, защото могат да бъдат Регистър за ползваните касови бележки от кочан, както и да съхраняват...

 
ПРОДУКТИ  - Книги


Отчитане на финансовите инструменти
проф. Али Вейсел

В книгата се разглежда отчитането на финансовите инструменти, съгласно МСФО 9 – Финансови инструменти, МСС 32 – Финансови инструменти: представяне, МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване и МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване, които са в сила към 01.01.2018 г.
Последователно се представят същността и класификацията на финансовите инструменти, признаването, отписването, оценяването и оповестяването. Специално внимание се обръща на обезценяването на финансовите инструменти и тяхното отчитане при хеджиране.
Изискванията за отчитане на финансовите инструменти са илюстрирани чрез множество практически примери. Счетоводните статии са представени с конкретни сметки от примерен сметкоплан, който е включен като приложение.
Книгата е предназначена за счетоводители, одитори, ръководители и студенти от висшите икономически училища. Тя може да се използва и от всички други, които се интересуват от въпросите на отчитането на финансовите инструменти, включително настоящи и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори, които вземат решения за предоставяне на ресурси на предприятията.
Авторът изказва своята искрена благодарност на проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор и доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор, за оказаната подкрепа и ценните съвети при разработването на изданието.

КАРЕ
Проф. д-р, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Али Вейсел
Отчитане на финансовите инструменти
второ издание
рецензенти:
проф. д-р по икономика Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор,
доц. д-р по икономика Живко Бонев, д.е.с., рег. одитор,
редактор Мария Танева
Оформление и техническо редактиране Мария Танева и Ясен Висулчев
Корица Гергана Дерменска
подписана за печат 02.10.2019 г.
излязла от печат 14.10.2019 г.

© Али Вейсел, София, 2018, 2019
© Издателство „ФорКом”, София, 2018, 2019
България, София 1164, бул. Христо Смирненски 29–33, тел./факс 02/963-32-32
ISBN: 978-954-464-280-8

Гръб на корицата
Али Вейсел е роден на 06.05.1984 г. в град Бургас. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол” съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчет-ност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Одитинг”. От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”. През септември 2019 г. е избран за професор по „Счетоводство, одит и анализ“.
От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор.
През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите.
От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.
От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.
Има над 70 научни публикации по счетоводство и одит.
„Книгата, в този си вид ще бъде полезна за одитори, финансисти и счетоводители в практическата им дейност. Тя може да се ползва и от всички интересуващи се лица, включително потребители на финансови отчети, за възприемане на сложната материя, свързана с финансовите инструменти и приложението им в практиката. Изданието може да бъде полезно и при обучението на бакалаври и магистри по счетоводство и финанси.“
проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., рег. одитор
доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., рег. одиторISBN 978-954-464-280-8


Издание : 2
Година на издаване : 2019
 
Време за доставка : 2-3 дни 

19.90 лв. с включен ДДС.
За мислещите по европейски: 10.17 евро с включен ДДС. 
 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”