( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
КАТЕГОРИИ
Касови книги 2023
Намаление!!!
Книги
Формуляри
Игри
Картички
Календари, азбучници и други изделия
Електронни издания и продукти
   
НОВИНИ и предстоящи издания
Ново издание на Счетоводство на предприятието
 Излезе от печат двадесет и второто издание на Счетоводство на предприятието на Стоян Дурин и Даниела Дурина. 

Теория на счетоводството, нова книга
 Теория на счетоводството от Стоян Дурин, Живко Бонев и Даниела Дурина излезе от печат. 

 
НОВИНИ
Питане от Вили Лилков – ЗУЕС и столичната администрация
02-11-2009
Относно: задълженията на столичната администрация по ЗУЕС

До Г-н Минко Герджиков
и. д. Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

Настоящото питане е по повод влизането в сила от 01.05.2009 г. на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), съгласно който общинските и районните администрации имат определени задължения, а именно:

  • Когато сграда в режим на етажна собственост (ЕС) не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на ЗУТ, кметът на общината определя прилежаща площ към сградата по ред, определен с Наредба на МРРБ. Кметът издава заповед и скица, с която се определят границите и предназначението на площта. Прилежащата площ се предоставя за поддържане и използване от съответната ЕС при условия и по ред, определен с Наредба на общинския съвет.
  • Общинската или районната администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на ЕС на нейната територия и упражнява текущ контрол по регистрацията.
  • Кметът на общината или района е задължен при невъзможност или нежелание от страна на ЕС да извърши неотложен ремонт на собствената си сграда, да организира извършването му, като за целта общините предвиждат в разходната част на бюджетите си за съответната година бюджетни кредити за финансиране на тази дейност.
  • Когато в ЕС не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на ЗУЕС. Кметът на общината или района в тримесечен срок след това организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на ЕС, където не са свикани такива събрания.

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следните въпроси:

  1. На кого от администрацията е възложено да разработи Наредба за реда и условията за определяне на прилежаща площ към сградите в режим на ЕС и кога тя ще бъде внесена за обсъждане в СОС?
  2. Издадени ли са съответните заповеди и създадени ли са организационни и финансови условия за създаване и подържане на публичен регистър на етажната собственост на територията на столицата?
  3. На базата на каква информация ще бъдат определени от Столична община необходимите бюджетни средства за 2010 г. за извършване на неотложни ремонти на сгради в режим на етажна собственост?
  4. Създадени ли са организация и условия и предвидени ли са средства, за да започне организирането от страна на кметовете на райони на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на ЕС, където не са свикани такива събрания и не са избрани такива органи, защото шестмесечния срок за тяхното провеждане от страна на собствениците е изтекъл и е необходима намесата на Столична община?

Отговорите на поставените въпроси желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 

http://mydsb.wordpress.com/2009/10/29/dsb2009102902/


 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”