( 0 ) Продукти в количката |  Регистрация  Вход за клиенти
РЕСУРСИ
Размисли и усмивки
Статии
  Внимание, фалшификации!

  Комуникацията между гилдията на печатарите и институциите

  А-А-А! Търговския регистър, Ясен Висулчев

  "Сигурността не се решава на парче" - Инж. Ясен Висулчев

  "Новите IBAN формуляри" - Инж. Ясен Висулчев

  "Слагаме защита срещу измама с платежните документи " - Инж. Ясен Висулчев

  Стана ли касовата книга издателско предизвикателство? - Списание Паралели (брой 48, 2.12.2004)

  "Формулярът в древността" - Инж. Ясен Висулчев

  "Още веднъж по проблема за счетоводните документи" - Проф. Д-р Стоян Дурин

Нашите автори
Нашите партньори
Софтуер работещ с формулярите на ФорКом
Списък на регистрираните одитори
Нормативни актове и документи
ДДС в България и по света
   
"Още веднъж по проблема за счетоводните документи" - Проф. Д-р Стоян Дурин

В Закона за счетоводството е предвидена отделна глава за счетоводните документи, като първични, вторични и регистри. Посочени са основните параметри на възможностите за организацията на използваните счетоводни документи.

Не си поставяме задачата да интерпретираме съдържанието на постановките за счетоводните документи. Много въпроси, които бяха като съдържание на предишния Закон за счетоводството отпаднаха. Ще посочим само наличието на текстове за Албум на първичните счетоводни документи. И вече ги няма, което в отделни лица ще предизвика паническо поведение.

Проблемът на формата и съдържанието на счетоводните документи не трябва да бъде проблем на закон, а проблем на всяко предприятие. Когато за някои стопански операции има необходимост от единни правила, те трябва да се решават в съответния нормативен акт, но не чрез Закона за счетоводството. Например формата и съдържанието на счетоводния документ "фактура" от гледна точка на изискванията на данъчните закони трябва да се решава чрез тях, а не чрез Закона за счетоводството. Не случайно с ал. З на чл. 7 се дава право на министъра на финансите да утвърждава условията и реда за документиране на специфични стопански операции в бюджетната сфера.
Като изхождаме от постановката, че проблемът за счетоводните документи е проблем на предприятието, въпросите за третирането им ще отпадне от Закона за счетоводството. Между впрочем и в дискусиите по разработванетна сегашния Закон за счетоводството имаше предложения на колеги да отпаднат текстовете за счетоводните документи. Ние не сме ги подкрепяли, но вече коригираме виждането си по посока да не се включват в Закона за счетоводството.

Считаме, че най-важ-ното по отношение на счетоводните документи е разработване на системата за тях в предприятието от гледна точка на видове, съдържание и начин на оформяне. Изискването за съдържание на реквизитите е важно, но най-важното е дали записаното в тях е вярно. Много е важно да се определят лицата, които ще подписват външните документи за получени активи или извършени услуги. И тези подписи да доказват верността на засягащата предприятието стопанска операция. Даже и от криминална гледна точка за нас по-голяма е вината на тези, които подписват документи с невярно съдържание за действително получени активи или услуги, а по-малка е вината на тези, които подготвят съответните първични документи. Подписалият документа с невярно съдържание създава условия за ощетяване на държавата като се изплаща данъчен кредит без основание.

Носи се слух, че на "Илиенци" или на друг пазар се продават, дават готови данъчни фактури, които могат да се закупят и естествено да се осчетоводят. Но кой е виновен за това? Според нас вината е на този, който получава тези фактури с цел да се осчетоводи несъществуваща стопанска операция.

Ако посоченото от нас е вярно, то се налага изводът, че няма особено значение дали са попълнени всички реквизити на първичния счетоводен документ. Важното е да е действителна стопанската операция, отразена в счетоводния документ.

Проблемът за документирането на стопанските операции винаги ще имразлични постановки, различни предложения, различни изисквания. И то е естествено. Но трудно бихме се съгласили с постановката на колежката Султана Българенска във в. "Икономически живот", че по същество трябва да се унищожат всички досегашни налични неизползвани първични документи. На тази основа някои фирми започнаха да "изготвят" фактури с ново съдържание.

Според нас не може да се приеме такава постановка, тъй като не виждаме правното основание за това. Нека да припомним, че има един принцип, които се прилага в счетоводството след 1 април 1991 година, а той е - "ПРЕДИМСТВО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ПРЕД ФОРМАТА". В практиката имаше становище на финансов ревизор, че получената фактура в предприятието за извършени правни услуги (със записана стойност на услугата) не е законна тъй като липсва реквизита "натурално измерение на стопанската операция".
Нека да търсим механизми да не могат да се получават външни документи със съдържание, което не засяга дейността на предприятието. Наше задължение е да предлагаме методологически решения за създаване на система за първичните документи, която да обхваща най-малко:

  1. списък на използваните външни и вътрешни документи за първично и вторично регистриране на стопанските операции;
  2. начин и ред за приемане на външните първични документи;
  3. начин и ред на оформяне на вътрешните първични документи;
  4. формална проверка и проверка по същество на приетите за счетоводна обработка първични счетоводни документи;
  5. система за подреждане на външните и вътрешните първични документи във временния счетоводен архив на предприятието;
  6. система на съхраняване на счетоводните документи в постоянната архива на предприятието;
  7. ред за ползване на информацията от архива на предприятието.

При извършване на независимия финансов одит следва да се изследва и наличието на системата за счетоводните документи и начина на нейното функциониране. И когато се ус-танови че тази система липсва или не функционира пълноценно в одиторския доклад трябва да има отбелязана резерва. Презумпцията е, че щом липсва такава система или тя не работи нормално, могат да се осчетоводят първични документи без да засягат пряко или косвено дейността на предприятието. Създават се условия за корупция, създават се условия за получаване на данъчен кредит без основание. Създават се условия за намаляване на печалбата и се ограничава възможността за изплащане на дивиденти на акционерите или на съдружниците.

Текстът на статията беше любезно предоставен от автора,
Публикувана като приложение към сп. Счетоводство-плюс, брой 2/2002 .

 
  начало | библиография | ресурси | продукти | ФорКОМ ® | кaрта на сайта | контакти
  2008© Издателство “ФорКОМ®”