Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Документи, декларации, формуляри

Документи, декларации, формуляри

Заявление за регистрация по ЗДДС – приложение № 1 към чл.74, ал.1 от ППЗДДС
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрация по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.74 ЗДДС – приложение № 2 към чл.61, ал.1 от ППЗДДС
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишното прекратяване на регистрацията по закона и за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.76 ЗДДС – приложение № 3 към чл.61, ал.2 от ППЗДДС
Удостоверение за регистрация – приложение № 4 към чл.75, ал. 1 от ППЗДДС
Удостоверение за доказване на регистрацията по ЗДДС в чужбина – приложение № 5  към чл.75, ал.2 от ППЗДДС
Справка за извършеното приспадане на ДДС – приложение № 6 към чл.68, ал.4 от ППЗДДС
Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.10, ал.2 от ЗДДС – приложение № 7 към чл.60, ал.5 от ППЗДДС
Заявление за дерегистрация по ЗДДС – приложение № 8 към чл.77, ал.1 от ППЗДДС
Протокол-опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 от ЗДДС за наличните активи към датата на дерегистрация – приложение № 9 към чл.77, ал.2 от ППЗДДС
Дневник за продажбите – приложение № 10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС
Дневник за покупките – приложение № 11 към чл.113, ал.3 от ППЗДДС
Справка-декларация за ДДС – приложение № 13 към чл.116, ал.1 от ППЗДДС
VIES-декларация – приложение № 14 към чл.117, ал.1 от ППЗДДС
Справка–декларация по ЗДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път - приложение № 16 към чл. 119, ал. 1
Декларация за ВОП или ВОД на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица – приложение № 19 към чл.101, ал.1 от ППЗДДС
Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС – приложение № 20 към чл.83, ал.3 от ППЗДДС
Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС – приложение № 21 към чл.109, ал.2 от ППЗЗДС
Уведомление за упражняване на правото на избор по чл.143, ал.3 от ЗДДС или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл.143, ал.6 от ЗДДС – приложение № 23 към чл.88, ал.2 от ППЗДДС
Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице, което не е установени на територията на Общността - приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице, установено и регистрирано за целите на ДДС на територията на Общността - приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността
Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно физическо лице, което не е установено на  територията на Общността - приложение към чл. 6, ал. 5 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността
Искане за възстановяване на ДДС и акциз, заплатени от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации - приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Искане за възстановяване на ДДС и акциз, заплатени от членовете на персонала на дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации - приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Искане за възстановяване на ДДС за закупени на територията на страната стоки и услуги, когато същите се използват за осъществяване на безвъзмездни доставки на стоки и услуги, заплатен от дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствени организации - Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 от Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg