Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Програмни продукти

Програмни продукти

1. Актуална версия на софтуер за подготовка на дневници и справки-декларации поДДС можете да намерите в Интернет-страницата на НАП www.nap.bg

2. Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител на VIES-декларацията

Магнитният или оптичният носител или информацията, изпращана по електронен път, трябва да съдържа един от следните файлове:
VIES.TXT или VIES.CSV
Файловете VIES.TXT, VIES.CSV трябва да са текстови файлове с кодиране cp-1251/windows-1251.
Структура на файловете на магнитния или оптичния носител
Файловете VIES.TXT и VIES.CSV съдържат информация от една VIES-декларация, като разширението (TXT, CSV) на файла VIES определя неговия формат, и имат следното значение:

  • Разширение TXT - полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
  • Разширение CSV - полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Файлът "VIES.ТХТ" съдържа информация от една VIES-декларация за периода, за който се подава, и се разполага физически само на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Структурата на VIES.TXT файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:
1. Секция "Основен запис" - секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:

Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Основензапис" 3 символен със стойност
VHR (латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в декларацията 5 цифров

2. Секция "Декларатор" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, и има следната структура:

Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Декларатор" 3 символен със стойност
VDR (латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена по лична карта на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 50 символен
5. Пощенски код от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 4 цифров
6. Адрес за кореспонденция (кв., ж.к., ул., №) на лицето ,подаващо декларацията 150 символен
7. Качество на лицето, подаващо декларацията 1 символен

3. Секция "Регистрирано лице" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:

Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Регистрирано лице" 3 символен със стойност
VTR (латинско)
2. Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице 15 символен
3. Име на регистрираното лице 150 символен
4. Адрес за кореспонденция 200 символен

4. Секция "Общ оборот" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:

Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Общ оборот" 3 символен със стойност
TTR (латинско)
2. Данъчна основа общо (сума по к3 + к4 + к5) 12 цифров
3. Данъчна основа на ВОД (сума по к3) 12 цифров

5. Секция "ВОД" - секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава - членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:

Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "ВОД" 3 символен със стойност
VIR (латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка 15 символен
4. Обща стойност на данъчната основа за доставки на стоки 12 цифров
5. Обща стойност на данъчната основа за тристранни сделки 12 цифров
6. Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от ЗДДС, с място на изпълнение територията на друга държава членка 12 цифров
7. Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент 7 символен

VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка, е идентификационният номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка, където лицето е регистрирано за целите на ДДС.
Изисквания към подредбата на записите във файла
Секциите във файла VIES.TXT трябва да имат следната последователност:
1. Секция "Основен запис".
2. Секция "Декларатор".
3. Секция "Регистрирано лице".
4. Секция "Общ оборот".
5. Секция "ВОД".
Записите в секцията "ВОД" са подредени по полето " Номер на ред" в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност "1", а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.
Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители
В съответствие с тези на отчетните регистри.
Изисквания към съдържанието на полетата във файла.
Общи изисквания
Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ";,. и др.). Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".
Изисквания към конкретни полета
Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето "Отчетен период" в секцията "ВОД" за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.
Изисквания към полета от секция "Основен запис"
• Полето "Код на секцията "Основен запис" се попълва с кода VHR на латиница.
• Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената на магнитен или оптичен носител VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".
Изисквания към полета от секция "Декларатор"
• Полето "Код на секцията "Декларатор" се попълва с кода VDR на латиница.
• Полето "Тип на лицето, предаващо магнитния или оптичния носител" се попълва със следните кодове:

Код на латиница Описание 
А Лицето, подаващо декларацията, е пълномощник
R Лицето, подаващо декларацията, е представляващ

Изисквания към полета от секция
"Регистрирано лице"
Полето "Код на секцията "Регистрирано лице" се попълва с кода VTR на латиница.
Изисквания към полета от секция
"Общ оборот"
Полето "Код на секцията "Общ оборот" се попълва с кода TTR на латиница.
Изисквания към полета от секция "ВОД"
• Полето "Код на секцията "ВОД" се попълва с кода VIR на латиница.
• Полето "Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент" съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".
Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител
Магнитният или оптичният носител, съдържащ файл VIES.TXT, не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:
1. Файлът не може да се прочете.
2. Файлът е с нарушена дължина или структура на записите.
3. Файлът е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи.
4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
5. Полето "Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице" от секцията "Регистрирано лице" е с невярно съдържание.
Структура на файла VIES.CSV
Файлът "VIES.CSV" съдържа информация от една VIES-декларация за периода, за който се подава, и се разполага на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Структурата на VIES.CSV файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:
Секция "Основен запис" - секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:

Номер Описание на полето Максимална дължина (максимален брой знаци) Формат
1. Код на секцията "Основен запис" 3 символен със стойност
VHR (латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в декларацията 5 цифров

Секция "Декларатор" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, и има следната структура:

Номер Описание на полето Максимална дължина (максимален брой знаци) Формат
1. Код на секцията "Декларатор" 3 символен със стойност
VDR (латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена по лична карта на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 50 символен
5. Пощенски код от адреса за кореспонденция на лицето, предаващо носителя 4 цифров
6. Адрес за кореспонденция (кв., ж.к., ул., №) на лицето, подаващо декларацията 150 символен
7. Качество на лицето, подаващо декларацията 1 символен

Секция "Регистрирано лице" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:

Номер Описание на полето Максимална дължина (максимален брой знаци) Формат
1. Код на секцията "Регистрирано лице" 3 символен със стойност
VTR (латинско)
2. Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице 15 символен
3. Име на регистрираното лице 150 символен
4. Адрес за кореспонденция 200 символен

Секция "Общ оборот" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:

Номер Описание на полето Максимална дължина (максимален брой знаци) Формат
1. Код на секцията "Общ оборот" 3 символен със стойност
TTR латинско)
2. Данъчна основа обща (сума по к3 + к4 +к5) 12 цифров
3. Данъчна основа на ВОД (сума по к3) 12 цифров

Секция "ВОД" - секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава - членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:

Номер Описание на полето Максимална дължина (максимален брой знаци) Формат
1. Код на секцията"ВОД" 3 символен със стойност
VIR (латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чуждестранния контрагент 15 символен
4. Обща стойност на данъчната основа за доставки на стоки 12 цифров
5. Обща стойност на данъчната основа за тристранни сделки 12 цифров
6. Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 3, чл. 22 - 24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка 12 цифров
7. Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент 7 символен

Изисквания към подредбата на записите във файла
Секциите във файла VIES.CSV трябва да имат следната последователност:
1. Секция "Основен запис".
2. Секция "Декларатор".
3. Секция "Регистрирано лице".
4. Секция "Общ оборот".
5. Секция "ВОД".
Записите в секцията "ВОД" са подредени по полето " Номер на ред" в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност "1", а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.
Изисквания към съдържанието на полетата във файла.
Общи изисквания
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ".,), с изключение на знака точка и запетая (;).
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".
Изисквания към конкретни полета
Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето "Отчетен период" в секцията "ВОД" за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.
Изисквания към полета от секция "Основен запис"
• Полето "Код на секцията "Основен запис" се попълва с кода VHR на латиница.
• Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената на магнитен или оптичен носител VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".
Изисквания към полета от секция
"Декларатор"
• Полето "Код на секцията "Декларатор" се попълва с кода VDR на латиница.
• Полето "Тип на лицето, предаващо магнитния или оптичния носител" се попълва със следните кодове:

Код на латиница Описание 
А Лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, е пълномощник
R Лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, е представляващ

Изисквания към полета от секция "Регистрирано лице"
Полето "Код на секцията "Регистрирано лице" се попълва с кода VTR на латиница.
Изисквания към полета от секция "Общ оборот"
Полето "Код на секцията "Общ оборот" се попълва с кода TTR на латиница.
Изисквания към полета от секция "ВОД"
• Полето "Код на секцията "ВОД" се попълва с кода VIR на латиница.
• Полето " Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент" съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".
Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители
В съответствие с тези на отчетните регистри.
Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител или информацията, изпращана по електронен път
Магнитният или оптичният носител, съдържащ файл VIES.CSV, не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:
1. Файлът не може да се прочете.
2. Файлът съдържа полета, надвишаващи максималния брой символи или записи с нарушена структура.
3. Файлът е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи.
4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
5. Полето "Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице" от секцията "Регистрирано лице" е с невярно съдържание.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg