Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Законодателство Указания и становища по ЗДДС
Източници на правото на ЕС
Нормативна уредба
Указания и становища по ЗДДС
 
Указания и становища по ЗДДС


Писмо № 24-34-550/27.09.2007 г. относно отговор на писмено запитване, свързано с прилагането на ЗДДС
Указание № 24-00-47 от 08.11.2007 г. относно: Прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличието на противоречива съдебна практика.
Указание относно: Данъчно третиране на доставки на услуги по превоз на стоки и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, оказвани във връзка с такъв превоз, когато транспортът преминава през територията на България
Указание относно: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г.
Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставените средства съгласно условията и реда, посочени в Наредба №2 от 31.03.2006г. на МФ и Наредба №3 от 04.04.2005г. на МФ.
Указание № 24-00-37/04.07.07 относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на ЗДДС относно признаване право на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация на лицата във връзка със съставянето, подаването и отразяването в дневника за покупки на регистрационния опис.
Указание за създаване на единна практика за прилагане на ЗДДС и Правилника за прилагането му за издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС
Указание № 24-00-33/ 18.05.07г. относно: Прилагане на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги
Указание № 24-00-31/ 08.05.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС във връзка с решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007г., (ДВ, бр.37/2007г.)
Указание за облагане с ДДС на лицата, упражняващи свободни професии.
Указание № 24-00-28/21.04.07г. относно: Действия на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения.
Указание № 24-00-27/ 21.04.07г. относно: Правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7 ал.1 и ал.4 от ЗДДС.
Становище на МФ с № 93-04-77/ 17.04.07г. относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки или услуги във връзка с приватизационни сделки по чл.1, ал.2 от закона приватизацията и следприватизационен контрол.
Указание № 24-32-67/ 18.04.07г. относно: Приложението на чл. 126, ал.3 от ЗДДС
Указание № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация
Указание № 91-00-86/21.03.07г. относно: Данъчно третиране по ЗДДС на консумативи, електроенергия, топлоенергия, вода, и др., префактурирани от наемодател на наемател
Указание относно правен режим на ДДС за възстановяване по реда и при условията на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС
Становище за практическо приложение на чл.22, чл.29 и чл.30 от ЗДДС , в сила от 01.01.2007 г.
Становище за практическо приложение на глава 19 "а" от ЗДДС, в сила от 01.01.2007г.
Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права
Указание относно режима на доставките на стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства”
Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС
Указание № 24–00–11/09.02.2007г. относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги - сделки с чуждестранна валута по занятие
Указание № 24–00–3/11.01.2007 г. относно прилагане на чл. 96 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg