Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало ДДС в света Държави членки на ЕС
Периоди от въвеждането на ДДС
Европейски съюз
Държави членки на ЕС
Балкански държави
Русия
САЩ
Други държави
 

Държави членки на ЕС

Франция
Дания
Германия
Швеция
Холандия
Люксембург
Белгия
Ирландия
Италия
Великобритания
Австрия
Испания
Португалия
Гърция
Финландия
Кипър
Малта
Унгария
Чехия
Словакия
Полша
Словения
Латвия
Литва
Естония
Румъния

Франция

Първата държава в света, която въвежда ДДС е Франция. Наименованието му е Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Първите стъпки във въвеждането на този данък са направени малко след Втората световна война - през 1948 година. В началото се облага само индустриалния сектор. Постепенно се разширява кръга на облаганите дейности. През 1968 година са обхванати всички сектори. Тогава се въвежда основна ставка 16,66, която само след няколко месеца е увеличена на 19 процента. Още в началото се използват и диференцирани ставки – намалени (1968 г. – 6 процента) и увеличени (1968 г. – 20 процента). От 1968 година досега ставките по ДДС във Франция са променяни 18 пъти. Последната промяна е от 1 април 2000 година. Тогава данъкът е намален от 20,6 процента на 19,6 процента. Тази стойност е в сила и сега. Използват се и две диференцирани ставки 2,1 процента и 5,5 процента. Намалената ставка се прилага за храните, селскостопанските продукти, книги, медикаменти, наеми на жилища, вода, транспорт на пътници, абонаментно обслужване, ремонт на жилища. За останалите дейности се прилага 19,6 процента.

ДДС заема много важно място във френската данъчна система. Осигурява 46,5 процента от брутните приходи. При определяне на полето за приложение на ДДС, сделките се разграничават на:

  • облагаеми
  • освободени
  • облагаеми по избор.

Извън полето на ДДС остават сделките, извършени от държавните органи, когато същите не конкурират други предприятия.
Облагаеми са доставките на стоки, извършването на услуги, покупката на стоки от ЕС, които се извършват срещу заплащане от задължено лице или действащо като такова.
Освен облагаеми съществуват и освободени сделки. Те са два вида - без право на приспадане на данъчен кредит и с право на приспадане на данъчен кредит.
Във Франция съществува и възможност за освобождаване от данък. Това е допустимо за малки предприятия с приходи до 76 300 евро за доставка на стоки и до 27 000 евро за доставка на услуги.

Начало

Дания

Три месеца след приемането на Първата и Втората директива, които поставят началото Общата система по ДДС, Дания въвежда данъка. Той се начислява от 3 юли 1967 година. Използва се само една основна ставка в размер на 10 процента. Още на следващата година обаче тя търпи корекции (1 април 1968 г.). Променя се на 12,5 процента. От въвеждането на този данък стойността му се променя 9 пъти. В момента ДДС е най-висок – 25 процента. Последната промяна е от 1 януари 1992 година. Няма нулева ставка, нито намалени ставки.

Данъчно задължени лица са физическите лица и дружествата, които извършват търговия или други стопански дейности, включващи доставки на облагаеми стоки и услуги.
Право на данъчен кредит имат само данъчно задължени лица, които начисляват ДДС при продажбите си или експортните стоки.
Цените в магазините включват ДДС. Чужденците могат да изискат обратно данъка, платен в Дания. Граждани на страни от ЕС обаче не могат да изискват ДДС обратно.

Начало

Германия

Германия въвежда ДДС на 1 януари 1968 година. Основната ставка е 10 процента. Още тогава се въвежда и намалена ставка от 5 процента. Стойността на данъка е променяна 7 пъти. Последната поправка е от1 април 1998 година. Оттогава основната ставка на ДДС в Германия е 16 процента. Това е една от най-ниските в Европейския съюз. Намалената ставка е 7 процента.

В Германия фирмите, които внасят или изнасят стоки и услуги трябва да имат ДДС идентификационен номер, който получават от Министерството на финансите. На всяко тримесечие търговците, които са изнасяли или внасяли стоки и услуги,  предоставят на Министерството на финансите идентификационните номера на всички свои контрагенти. Те се  включват в база данни и се проверяват.

Възстановяването на ДДС в Германия се извършва на всяко тримесечие, а за по-големите компании – всеки месец.

В Германия има редица законодателни мерки във връзка с нарушенията по ДДС. Като нарушение се приема преднамереното или лекомислено унищожаване или несъхранение на фактури. Също така и неправилното, непълно или несъобразено със сроковете подаване на данъчна информация. Нарушение е и несвоевременното издаване на фактура или издавана на фактура с непълно съдържание. За престъпление се считат измамите по ДДС, когато са извършени професионално или от член на група, занимаваща се с източване на този данък. В Германия са предвидени и редица санкции и глоби за нарушителите. Глобите варират от 5 до 50 000 евро. Най-тежкото наказание е до 10 години затвор.

По публикации в европейските медии загубите от ДДС-измами в Германия са 10 милиарда евро.

Начало

Швеция

Швеция въвежда ДДС на 1 януари 1969 година.Тогава основната ставка е 11,11 процента. Има и две намалени ставки – 2,04 и 6,38 процента. През годините стойността на данъка е променена единадесет пъти. Последната редакция е от 1 януари 1996 година. Тогава основната ставка става 25 процента. Запазва се и практиката да съществуват намалени ставки – 6 и 12 процента. 12-процентният данък се прилага за услуги, свързани с хотелския бизнес. 6-процентният данък се начислява в определени случаи в транспорта.

Данъчно задължените лица са определени чрез вида дейност, която извършват. Според дефиницията по закон данъчно задължено лице е физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност или прави покупки, за които се начислява ДДС.

В Швеция приспадането на ДДС е възможно за покупки, извършени от фирми, които са данъчно задължени лица. Лице, което не е данъчно задължено по смисъла на закона, няма право на приспадане на ДДС. Също така съществува и правото да се възстановява ДДС на лица, които не са данъчно задължени. Основният принцип, който следва шведския закон, е, че тези лица имат право на възстановяване на ДДС в същата степен, в която имат право и на приспадане на ДДС. Отнася се само за следните случаи – износ, доставка на услуга в друга страна-членка на ЕС или фирмата наскоро е започнала икономическа дейност. Това се прилага и за чуждестранни предприемачи, хуманитарни организации, чужди мисии, новосъздадени фирми, данъчно задължени лица, чиито оборот е освободен чрез кредит и износители на стоки и услуги.

Данъчно задълженото лице трябва винаги да издава фактура за всяка доставка на стока и услуга.

Начало

Холандия

Холандия въвежда ДДС на 1 януари 1969 година. Използват се две ставки - основна и намалена. Основната в началото е 12 процента, намалената – 4 процента. Извършват се девет промени през годините. Последната е от 1 януари 2001 година. Тогава основната ставка става 19 процента, намалената 6 процента. Хотелските услуги се облагат с по-ниския данък.

В Холандия данъчно задължени са физически и юридически лица, съдружия и дружества, занимаващи се с бизнес или извършващи независима икономическа дейност. Сдружения на лица, които формират една финансова, организационна и икономическа цялост, може да се разглеждат като фискална единица за целите на ДДС. В такива случаи, доставката на стоки и услуги  вътре между членовете на единицата не е обект на ДДС. Обществените организации също могат да бъдат данъчно задължени по отношение на своите дейности, които имат икономически характер, а не обществен.

Данъчният кредит се възстановява месечно, тримесечно или годишно, в зависимост от сумата на ДДС. Интересното за холандската практика е, че почти всички данъчни кредити се възстановяват с помощта на компютъризирана система. Така се проверява дали справките-декларации са представени в определения срок и дали   съответните суми са платени. Искането за възстановяване трябва да е представено в срок от един месец от края на периода, за който се отнася. Дължимите данъци трябва да са платени за съответния период. Когато не се дължат никакви данъци и е изискано възстановяване, то трябва да бъде предоставено в рамките на един месец.

Начало

Люксембург

Люксембург е шестата европейска страна, която въвежда ДДС. Това става на 1 януари 1970 година. За разлика от другите страни поддържа винаги най-ниските ставки в ЕС. През 1970 година основната ставка е 8 процента, а намалената 4 процента. От страните, въвели ДДС веднага след влизане в сила на Първата и Втората директива, Люксембург е единствена страна, която прави много малки корекции на ставките от 1970 година досега. След приемане на европейския принцип, че най-ниската основна ставка не може да падне под 15 процента, Люксембург повишава своята от 12 на 15. От 1993 година поддържа 15 процента за основната ставка и намалени -  3 и 6 процента. Хотелските услуги се облагат с 6 процента ДДС, а хранителните продукти и ресторантьорските услуги – с 3 процента ДДС.

Прагът за регистрация по ДДС е 10 000 евро.

Белгия

Следващата държава в ЕС, която въвежда ДДС, е Белгия. Начислява данъка от 1 януари 1971 година. Използва се френския опит при изграждането на ДДС-системата. Освен основната (1971 г. – 18 процента) и намалената ставка (1971г. – 6), съществува и увеличена (1971 г. – 25 процента). През годините единадесет пъти се променят ставките в Белгия. През 1992 година е премахната увеличената ставка. Последната промяна е от 1 януари 2000 година. Оттогава основната ставка е 21 процента, намалената – 6 процента.

По публикации в европейските медии загубите в Белгия от ДДС-измами са над 1 милиард евро.

Ирландия

Ирландия въвежда ДДС на 1 ноември 1972 година. Използват се основна, увеличена и намалени ставки. Първоначално основната ставка е 16,37 процента. Има две намалени ставки – 5,26 и 1 процент. Увеличената е 30,26 процента. Тази ставка е премахната през 1979 година. Ирландия е своеобразен рекордьор по промени в ДДС-системата. За 33 години са извършени 29 корекции в тази сфера. Последната е от 1 януари 2004 година. Оттогава основната ставка е 21 процента, а намалените – 4,4 и 13,5 процента.

Начало

Италия

Италия започва да начислява ДДС от 1 януари 1973 година. Първоначално основаната ставка е 12 процента. Използва се увеличена и намалена ставка, съответно 18 и 6 процента. Характерно за италианската ДДС-система, че има много видове намалени ставки. През 1980 година те са 6 разновидности (1,2,3,6,9,12 процента). През 1984 година италианската система се разнообразява и с две увеличени ставки – 30 и 38 процента. В началото на 90-те години (13 май 1991 година) Италия премахва увеличената ставка, която за последно е била 38 процента. В момента след промените от 1 октомври 1997 година обикновената ставка е 20 процента (най-високата през годините). Намалената ставка е два вида 4 и 10 процента.

В Италия ДДС-разпоредби се съдържат освен в Закона за ДДС и във Финансовия закон и в Закона за нова уредба на престъпленията  по данък общ доход и ДДС.

Освободени от ДДС са услугите и грижите, предоставени от болници, клиники и организации за взаимопомощ.

В Италия специална законодателна уредба за престъпленията, свързани с данък общ доход и ДДС. Като данъчно престъпление се приема издаването и използването на фактури за доказване на несъществуващи операции, посочване на неверни данни за дохода, невярно представяне в счетоводни книги, укриване или унищожаване на счетоводни книги, неподаване на годишни данъчни декларации.

Италианският финансов закон съдържа разпоредби относно предотвратяването на ДДС-измамите. Италианският Закон за ДДС регламентира сътрудничеството между различните органи с цел предотвратяване на ДДС-измамите. На първо място това е сътрудничество на финансовата полиция с компетентните служби по ДДС при засичане на данъчно престъпление. На второ място сътрудничество с митническите служби, които осъществяват необходимия контрол. На трето място, сътрудничество с чуждестранни финансови органи.

Финансовият закон се въвежда солидарната отговорност при ДДС. Ако се установи, че доставчик не плаща  данъка по доставките, получателят е солидарно задължен за плащане на ДДС. В Италия данъчните измами се определят като престъпления, за които се предвиждат строги наказания, включително и лишаване от свобода.

Начало

Великобритания

Великобритания въвежда ДДС на 1 април 1973 година. Наименованието е Value Added Tax (VAT). Използва само основна ставка, т.е. няма увеличена и намалена. Първоначално се начислява само 10 процента ДДС. След една година данъкът е намален на 8 процента. Тогава обаче се въвежда и увеличена ставка, която 25 процента. 70-те години се извършват няколко промени в английската ДДС-система. Интересен е фактът, че увеличената ставка не просъществува дълго. 25-процентната ставка се намаля драстично на 12,5 процента само две години след въвеждането й. През 1979 година английското законодателство премахва окончателно диференцираните ставки.  Тогава обаче се увеличава основната от 8 на 15 процента. Това статукво се запазва до началото на 90-те години, когато започва да се начислява 17,5 процента ДДС. През 1995 година за първи път се въвежда и намалена ставка, която е в началото е 8 процента, а през 1997 година става 5 процента. Общо 9 промени в ДДС-системата са направени за 32 години от въвеждането на този данък.

Във Великобритания данъчно задължените лица се определят въз основа на тяхната данъчна регистрация. Най-общо това са лица, които са регистрирани или са задължени да се регистрират по Закона за ДДС. Английската система изисква тези лица да регистрират в регистър, воден от ревизорите.  Единствено ревизорите могат с постановление да разпоредят включването на нова регистрация или корекция на вече съществуваща в регистъра.

Според английското законодателство за данъчен кредит се приема количеството ДДС за получаване, на което има право данъчно задълженото лице. Английският закон за ДДС подробно регламентира определените случаи за възстановяване на данъка. Основният принцип е, че в края на всеки счетоводен период може да получи кредит в такъв размер от данъка, какъвто е регламентиран от закона. Едва тогава може да приспадне това количество от дължимия ДДС, който има да внася. Целият кредит или част от него може да бъде прехвърлен, да бъде записан по кредит за следващ период или да бъде прехвърлен за употреба.
Във Великобритания като нарушение се разглежда случая, когато данъчно задължено лице не е платило данъка си до последния ден от периода за покриване на задълженията. Всеки, които извърши измама с ДДС, подлежи на наказание.

През последните няколко години във Великобритания се предприеха редица мерки срещу ДДС-измамите и драстичното увеличение на загубите от източване на данъка. Още в началото на кампания са проверени над 5700 фирми, изискали регистрация. Отказана е регистрация на над 900 съмнителни фирми. По неофициални изчисления така са предотвратени измами за над 1,5 милиарда лири. Същевременно са отстранени над 1200 вече съществуващи фирми-фантоми. Срещу 11 души са започнали съдебни дела. Издадените присъди са общо. Над 100 са наказателните дела за ДДС-измами.

За да се предотврати източването на ДДС, се предвижда увеличаване на проверките на предприемачите и на подадените искове за възстановяване на  данъчен кредит.
От 2003 година е въведена нова стратегия за борба срещу измамите и избягването на данъчното облагане. Целта е да се намалят данъчните загуби с 12 процента. По цитираните в европейските медии данни годишните загуби от ДДС във Великобритания възлизат на 2,2 милиарда евро.

Начало

Австрия

Австрия въвежда ДДС на 1 януари 1973 година. Първоначално основната ставка е 16 процента, а намалената 8 процента. За 32 години откакто се начислява ДДС в страна ставките са промени 7 пъти. Последната поправка е от 1 януари 1995 година. Основната ставка е 20 процента, а намалената 10 процента. По-нисък данък се плаща за хранителни продукти и хотелиерски услуги.

Испания

Испания и Португалия едновременно въвеждат ДДС на 1 януари 1996 година. И в двете държави освен основна ставка се използват и диференцирани – намалени и увеличени. В Испания първоначално основната ставка е 12 процента, намалената – 6 процента, а увеличената – 33. След промените в данъчната политика на ЕС в началото на 90-те години Испания премахва увеличената ставка, но въвежда две разновидности на намалената. За 9 години се извършват пет корекции на испанската ДДС-система. Последната е от 1 януари 1995 година. Оттогава основната ставка по ДДС е 16 процента, една от най-ниските в ЕС. Намалените ставки са две – 4 и 7 процента. По-ниски данъци се начисляват за хотелските услуги и хранителните продукти.
Специфично за испанската данъчна система е, че не познава понятие данъчен кредит.

Португалия

Португалия за разлика от Испания поддържа по-висок ДДС в сравнение с Испания. С въвеждането на системата на 1 януари 1986 година основната ставка е 16 процента, намалената 8, а увеличената е 30 процента. Последната е премахната през 1995 година. В испанската ДДС-система са направени 6 промени. Последната е от 5 юни 2002 година. Оттогава основната ставка е 19 процента. Има две намалени ставки – 5 и 12 процента.

Начало

Гърция

Гърция приема ДДС-системата на 1 януари 1987 година. Подобна на Франция, Италия, Испания и Португалия използва различни ставки. Основната тогава е 18 процента. Намалените са два вида – 3 и 6 процента. Увеличената е доста висока – 36 процента. Тя е премахната през 1992 година. Гръцката ДДС-система е променяна само 4 пъти. Последната поправка е от 8 август 1992 година. Оттогава върху повечето стоки и услуги се начислява 18 процента ДДС. Запазват се и двете намалени ставки – 4 и 8 процента.

През 2005 година икономическият министър Георгиос Алогоскуфис представи новата си програмата, която цели увеличение на приходи в държавата. Стъпката е част от усилията на страната да се пребори с рекордния дефицит от 6,1 процента от БВП, за който Гърция получи предупреждение от ЕС. От 1 април 2005 година увеличи ДДС от 18 на 19 процента. Намалената ставка скача от 8 на 9 процента. С нея се облагат хранителните продукти и медицинските стоки.

Финландия

Финландия въвежда ДДС на 1 юни 1994. Основната ставка е 22 процента. Няма увеличена ставка, но намалената е два вида – 5 и 12 процента. Досега са направени три промени в ДДС-системата. Характерно е, че винаги се запазва основната ставка от 22 процента, която е една от най-високите в Европейския съюз. Промените са най-вече в намалените ставки. В момента те са 8 и 17 процента.

Интересно за Финландия, подобно на Испания, е, че там не се познава понятието данъчен кредит.

Във Финландия има подробна законова уредба за приспадане и възстановяване на данък. Задължително условие обаче е данъчнозадълженото лице да разполага с квитанция за стоките, от друго лице. Тя трябва да съдържа данъка, дължим за продажбата. При внос на стоки вносителят трябва да има необходимите митнически документи. Възстановяването на данъка се извършва, когато стоките вече са доставени, а услугите извършени.

Начало

Кипър

Кипър въвежда ДДС на 1 юли 1992 година. В началото има само основна ставка, която е 5 процента. През годините са извършени пет промени в данъчното законодателство. Характерно е, че постепенно се повишава данъка, а през 2000 година се въвежда намалена ставка. Последната промяна е от 1 януари 2003 година. Оттогава върху повечето стоки и услуги се начислява 15 процента ДДС – най-ниският в ЕС. Намалената ставка е 5 процента.

Преди присъединяването на Кипър към ЕС страната договаря преходни периоди относно облагането на хранителните и фармацевтични продукти, ресторантите, строителните площи и международния пътнически транспорт с нулева ставка до 31 декември 2007 година.

Фирмите трябва да имат оборот от 15 600 евро, за да се регистрира по ДДС.

Малта

Малта начислява ДДС от 1 януари 1995 година. Основната ставка е 15 процента, а намалената – 5 процента. През тези 10 година са направени само три поправки на данъчната система там. Последната промяна е от 1 януари 2004 година. Тогава основната ставка скача от 15 на 18 процента.  Намалената се запазва на 5 процента.
В процеса на преговори по присъединяване на Малта в ЕС договаря няколко преходни периода за данъчната си политика. До 31 декември 2009 година с нулева ставка ще се облагат хранителните и фармацевтичните продукт. Водата, новите сгради, вътрешния пътнически транспорт и транспорта между островите се освобождават от ДДС.

Предприятията, чиято дейност се състои предимно от доставки на стоки, трябва да се регистрират по ДДС при оборот 37 000 евро.  Фирмите от сферата на услугите трябва да имат 24 300 евро. При всички останали случаи прагът е 14 600 евро.

Унгария

От бившите социалистически страни Унгария първа въвежда ДДС още преди промените. От 1 януари 1988 година в страната се начислява новия данък. Освен основна ставка (25 процента) в Унгария има намалена (15 процента) и нулева ставка. По-ниският данък се прилага при електричеството, газта (но само за една година след присъединяването на страната към ЕС). До 31 декември 2007 година ще се ползва намалената ставка и за ресторантите.

Начало

Чехия

Чехия въвежда ДДС през януари 1993 година. Тогава основната ставка е 23 процента, а намалената 5 процента. Две години по-късно чешкият парламент променя намалява ДДС на 22 процента. Последната промяна е от 24 април 2004 година. ДДС е намален на 19 процента, а диференцираната ставка е 5 процента. По-нисък данък се начислява на лекарствата, вестниците, списанията, книгите, брошурите, безалкохолните напитки, хотелиерските услуги, общественото хранене, билетите за спортни състезания.

По време на преговорите с ЕС Чехия договаря преходни периоди до 31 декември 2007 година за намален ДДС върху отоплението и строителството и освобождаване от данък на международния пътнически транспорт. 

Словакия

Словакия начислява данък от 1 януари 1993 година. Първоначално основната ставка е 23 процента, а намалената е 5 процента. Няколко месеца по-късно основната е увеличена на 25 процента, а намалената на 6 процента. Последната промяна е от 1 януари 2004 година. Тогава се премахва намалената ставка. ДДС става 19 процента.
Прагът за регистрация по ДДС е 35 000 евро.

Начало

Полша

Полша начислява ДДС от 5 юли 1993 година. Новият данък заменя данъка върху оборота. Полското законодателство по ДДС следва основните принципи, приети от страните-членки на ЕС. В същото време има и някои съществени различия по отношение на вноса и износа на товари.

Основната ставка е 22 процента, а намалените са два вида – 3 и 7 процента. Прилага се и нулева ставка за експортните стоки, учебници, някои видове лекарства и селскостопански продукти.

От 4 септември 2000 година за някои видове товари се прилага 3 процентна ставка.
7-процентният данък се начислява за повечето фармацевтични продукти, строителни материали и услуги, книги, вестници, списания.

С основната ставка от 22 процента се облагат всички стоки и услуги, които не са освободени от ДДС.

Има и редица стоки и услуги, освободени от ДДС – например, услуги в областта на образованието, културата, застраховането, медицината, някои видове финансови операции и основни хранителни продукти.

Прагът за регистрация по ДДС е 10 000 евро.

В процеса на преговори на Полша за ЕС страната договаря преходни периоди относно нулевата ставка върху книгите до 31 декември 2007 година. До същата дата остава  и намалената ставка за ресторантите и за строителството. Силно намаления данък за селскостопанските материали, с изключение на машините, остава до 30 април 2008 година. Дотогава и хранителните продукти ще се облагат с по-малък данък. Освободен от ДДС е международният пътнически транспорт.

Начало

Словения

Словения въвежда ДДС доста късно в сравнение с другите европейски страни. От 1 юли 1999 година то се начислява в страната. Първоначално основната ставка е 19 процента, а намалената е 8 процента. От 2002 година те са увеличени. Основната става 20 процента, а намалената – 8,5 процента.

Преди влизането си в ЕС договаря намалена ставка за строителството и ресторантите до 31 декември 2007 година. Освободен от данък е международният пътнически транспорт.

Прагът за регистрация на фирмите по ДДС е 25 000 евро.

Латвия

В Латвия ДДС е 18 процента. Използва се и намалена ставка, която е 5 процента. По-нисък данък се начислява върху отоплението до 31 декември 2004. Освободени от данък са хонорарите от правата върху интелектуалната собственост и международния пътнически транспорт.

При оборот от 17 200 евро се извършва регистрация по ДДС.

Начало

Литва

ДДС в Литва е 18 процента. Има две намалени ставки – 5 и 9 процента. По-ниският данък се използва за ресторантите.

Прагът за регистрация по ДДС е 29 000 евро.

Естония

В Естония ДДС е 18 процента. Намалената ставка е 5 процента. Прагът за регистрация по ДДС е 16 000 евро.

В процеса на преговори с ЕС е постигната договореност до 31 декември 2007 година отоплението да се облага с по-ниската ставка. Международният пътнически транспорт е освободен от ДДС.

Румъния

Румъния въвежда ДДС-системата близо година преди България. Там се начислява данък от юли 1993 година. Основната ставка е 19 процента, а намалената – 9 процента.

Начало

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg