Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало ДДС в света Европейски съюз
Периоди от въвеждането на ДДС
Европейски съюз
Държави членки на ЕС
Балкански държави
Русия
САЩ
Други държави
 

Европейски съюз

Обща характеристика
Данъкът върху добавената стойност се прилага във всички страни от Европейския съюз. Преди старта на Общата система на ДДС единственото изискване е за хармонизация на националните законодателства в областта на данъчното облагане, включително и за данъка върху добавената стойност. На ниво първично законодателство правното основание за провеждане на тази хармонизация се съдържа в чл.99 от Договора за създаване на Европейската общност. Той препоръчва хармонизиране на онези косвени данъци, които имат отношение към функционирането на Общия пазар и могат да окажат пряко въздействие върху неговото развитие.

За да се осигури еднакво облагане, държавите преминават към облагане на потреблението с многофазен нетен данък върху добавената стойност. Той заменя данъка върху оборота. Началото на Общата система на ДДС е поставено с Първата и Втората директиви от 11 април 1967 година.  Всяка страна има собствено законодателство за ДДС, но чрез директивите се цели уеднаквяване на данъчната основа и сделките, върху които се налага данъкът.

По-нататъшната хармонизация се осъществява с решение на Европейския съвет от 21 април 1970 година. Основният европейски документ, очертаващ правната рамка на ДДС, е Шестата директива на Съвета 77/388/ЕЕС от 17 май 1977 година (виж „Законодателство”). Тя фактически замества Втората директива. Основава се на механизма за трансграничната търговия със стоки. Шестата директива уеднаквява законодателството на държавите членки, уреждащо преди това данъка върху оборота. Също така въвежда правила, с които локализира услугите в страната доставчик на клиента или мястото на извършване в зависимост от категорията на услугата.

Елиминирането на данъчните бариери прераства в приоритет едва след приемането на Бялата книга от 1985 година. Тя оформя стратегиите и мерките за постигане на общ пазар. Европейската комисия предлага принципа на облагане в държавата на произхода. Той води автоматично до отпадане на необходимостта от облагане при внос между държавите членки и освобождаване на износа и свързаният с тях граничен контрол. Въвеждането на системата е свързано с определени проблеми. Този принцип предполага идентична ставка на ДДС във всички държави членки. Ако ставките обаче са различни, това означава и различно данъчно облагане на еднакви стоки на етап „крайно потребление”.

Осемнадесетата директива от 18 юли 1989 година забранява голяма част от дискриминационните условия на Шестата директива. По този начин хармонизира базата за оценка. Европейският съвет дефинира случаите на освобождаване от ДДС, приложими при крайния внос на стоки.

През 1992 година с Директива на Европейския съвет 92/77/ЕЕС се налага минимална основна ставка, т.е. колко може да бъде най-ниската основна ставка в ЕС. Изискванията на Европейската комисията са държавите членки да започнат законодателна хармонизация в сферата на ДДС. Изготвена е работна програма и график за обща система на ДДС.

През 1993 година с въвеждане на Единия пазар граничният контрол за ДДС е премахнат. Продуктите се облагат в страната на покупката, но с въвеждането на окончателната ДДС-система идеята е това да става в страната на произход на стоката.

Приемането на единна валута налага хармонизиране и на ставките по ДДС в ЕС. Този проблем обаче е много чувствителен  за държавите членки. В основата на Общата политика е, че трябва да има някакви законови граници за ставките по ДДС. Предложена е минимална граница от 15 процента и максимална от 25 процента. Таванът от 25 процента в последствие през 1996 година е премахнат от Европейския съвет на финансовите министри и министрите на икономиката. Приет е по-мек вариант– доколкото е възможно държавите членки да се въздържат да увеличават ставките. Новото условие е да поддържат интервал от 10 пункта между минималната и максималната ставка по ДДС. Също така задължително е държавите членки да имат основна ставка по-висока от 15 процента.

През юни 2000 година Европейската комисия публикува нов ключов документ (COM(2000)348 final) – Стратегия за подобряване на механизма на ДДС-системата в контекста на Вътрешния пазар. В нея са поместени новите приоритетни решения на Европейския съюз. Целта на новата стратегия е да опрости, модернизира и стандартизира ДДС-системата. Придава се особено значение на еднаквото прилагане на правилата във всички държавите членки и по-близко административно сътрудничество между тях в борбата с измамите.

През 2004 г. с изменение в Шеста директива се опростяват някои процедури с цел подобряването им. Приети са и законодателни промени, свързани с ДДС, установяващи принципа, че основната ставка не може да бъде по-ниска от 15 процента в държавите членки.

Най-ниската ставка по ДДС се прилага от Кипър и Люксембург – 15 процента. В Германия и Испания е 16 процента. Най-високи са в Дания, Унгария и Швеция – 25 процента. Средната ставка е около 20 процента (колкото е и в България).

В Европейския съюз съществува възможност и за въвеждане на по-ниски ставки за някои определени стоки – храни, вода, лекарства, книги, списания, транспортни услуги. Най-ниските редуцирани ставки в Европейския съюз се прилагат във Франция – 2,1 процента (за някои видове лекарства и телевизионните лицензи).

Последни промени в европейското законодателство

От 1 януари 2007 г. влиза в сила новата Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (виж „Законодателство”), с която се отменя Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г.) (виж „Законодателство”). Новата директива не внася по същество различни режими или промени в принципите на облагане с ДДС, а за по-голяма яснота и рационализиране всъщност е преработена и преподредена Шеста директива. Преработването, обаче е свързано с малко на брой изменения, които следва да бъдат въведени в националните законодателства на държавите членки от 1 януари 2008 г.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg