Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? История – откога съществува ДДС?
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

История – откога съществува ДДС?

За първи път ДДС се начислява във Франция. Следващата страна, която въвежда този данък е Бряг на слоновата кост. Едва в края на 60-те години и началото на 70-те  повечето западноевропейски страни започват да използват ДДС. В момента този данък се прилага в 136 държави.
През 1967 година се поставя началото на изградената в рамките на Европейския съюз Обща система на ДДС (виж “ДДС в света” – Европейски съюз). Тогава са приети два важни документа – Първата и Втората директиви. Целта е да се уеднаквят основните принципи на ДДС-системата в ЕС. Най-важният европейски документ, очертаващ  правната рамка на данъка върху добавената стойност, е Шестата директива на Съвета. С нея се хармонизират законодателствата на държавите членки, уреждащи ДДС. Следващата важна крачка е постигната през 1985 година с приемането на Бялата книга. Тогава за първи път се предлага принципа на облагане на стоките или услугите в държавата на произхода. В началото на 90-те години общото европейско данъчно законодателство върви в посока на хармонизиране на ставките по ДДС. През 2000 година е приет друг ключов документ на Европейската комисия – Стратегия за подобряване на механизма на ДДС-системата във   вътрешния пазар.
През 2006 година е приета нова Директива 2006/112/ЕС, която отменя действието на Шеста директива.
Освен в Европа, от първите години на масовото му въвеждане, ДДС е изключително популярен и в Южна Америка. Десет южноамерикански държави започват да начисляват този данък още в началото на 70-те години. За разлика от тях азиатските държави се отнасят по-резервирано към ДДС-системата. Първата страна в Азия, която приема новия данък, е Корея през 1977 година. Малко по-късно той се въвежда и в Израел. Същевременно се въвежда и в Западния бряг и ивицата Газа. Едва в края на 80-те и началото на 90-те години ДДС постепенно става популярен и в други азиатски страни. Например, Япония го въвежда през 1989 година, а Китай - през 1994 година. През 90-години почти всички бивши социалистически страни в Европа също въвеждат ДДС. Изключение е само новосформираната държава Сърбия и Черна гора, но от началото на 2005 година и там има ДДС (в Черна гора още през 2003 година).

Характеристики и механизъм на действие на ДДС

Вид косвен данък - облага се потреблението на стоките и услугите.
Некумулативен данък - включва се еднократно в крайната цена на стоката или услугата.
Многофазен данък - определя се и се събира на всеки етап от производството и реализацията на стоките (услугите) до крайния потребител.
Неутрален данък - основава се на принципа на приспадането, според който всяко регистрирано данъчно задължено лице изчислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и приспада ДДС, включен в стойността на цената.
Механизъм на обратно начисляване на данъка - начисляване на ДДС от получателя по доставката, в случаите предвидени в закона.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg