Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Ставки
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Ставки

Приложими данъчни ставки

 • Със  стандартната ставка от 20 % се облагат облагаемите доставки, вносът на стоки  и облагаемите вътрешнообщностни придобивания
 • С намалена данъчна ставка от 7% се облага настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване
 • С нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки

Доставки с нулева ставка

 • Доставки на стоки до трети страни;
 • Международен транспорт на пътници;
 • Международен транспорт на стоки;
 • Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия;
 • Доставка, свързана с международен транспорт;
 • Доставка, свързана с международния стоков трафик;
 • Доставка по обработка на стоки;
 • Доставка на злато за централни банки;
 • Доставка, свързана с безмитна търговия;
 • Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници;
 • ВОД на стоки;
 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • Доставки по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна;
 • Доставките на стоки и услуги, по които получатели  са въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;
 • Доставките на стоки и услуги, по които получатели са институциите на Европейския съюз.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg