Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Данъчна основа
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Данъчна основа

Данъчна основа - определение

Стойността, върху която се начислява данък, когато доставката е облагаема, или не се        начислява данък, ако доставката е освободена или с място на изпълнение извън територията на страната. Представлява възнаграждение за доставката – насрещната престация – получена или дължима за доставката, определена в лева и стотинки, без ДДС.

Особени случаи при определяне на данъчната основа

Данъчната основа не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването, себестойността или данъчната основа при внос в случаите на предоставяне на стоки за лично ползване или при безвъзмездно прехвърляне на собственост, когато е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит; при земя, която е УПИ; нови сгради и прилежащия им терен и при доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, за които е приложен общия ред за облагане.

Данъчната основа е равна на сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата в случаите на предоставяне на услуги за лични нужди и при безвъзмездно предоставяне на услуги.

Данъчната основа е пазарната цена на предоставяната стока или услуга в случаите на доставки между свързани лица; доставки на стоки - налични активи към датата на дерегистрация по ЗДДС, за които при придобиването е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит; както и при безвъзмездни доставки по извършването на услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив и при бартер.

Определяне на данъчното задължение и начисляване на данъка

Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Когато при договорена между страните цена липсва изрична уговорка, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.

Облагане маржът на цената

При доставки на обща туристическа услуга, осъществена от туроператор, и при доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, които са осъществени от дилър данъчната основа е маржът. Маржът представлява разликата, намалена с дължимия данък, между общата сума, платена на доставчика от клиента, и сумата, която е платена от получателя по доставката.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg