Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Приложно поле
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Приложно поле

Обект на облагане

Облагаема е всяка доставка на стока или услуга, когато е:

 • Възмездна
 • Извършена е от данъчно задължено по ЗДДС лице
 • В обхвата на независимата му икономическа дейност
 • С място на изпълнение на територията на страната
 • Не е изрично определена като освободена доставка
 • Облагаема доставка е и доставката облагаема с нулева ставка, извършена от ДЗЛ
 • Въвеждането на територията на България на стока се смята за облагаема операция, освен в специалните случаи на освобождаване

Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС

 • Доставки, осъществявани между физически лица извън независима икономическа дейност
 • Дейности, извършени от физически лица по трудово правоотношение
 • Безвъзмездни доставки
 • Всички дейности и доставки на държавните и местните органи, когато са извършвани в това им качество

Безвъзмездни доставки, приравнени на възмездни

 • Стоката или услугата се предоставя за лично ползване или употреба на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица, в случаите в които се използва стока, за която при производството, вносът или придобиването й е приспаднат данъчен кредит (изцяло или частично)
 • Собствеността или друго вещно право върху стоката се прехвърля безвъзмездно на трети лица, когато при производството, вносът или придобиването й е приспаднат данъчен кредит (изцяло или частично)
 • Безвъзмездно предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg