Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Системата VIES
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Системата VIES

Необходимост от създаване
С присъединяването на България към Европейския съюз се премахна митническият контрол (и свързаната с него документация) по вътрешните граници със съседните държави членки от Общността по отношение на движението на стоки и услуги. В рамките на общия европейски пазар внос и износ не съществуват, във връзка с което по отношение на търговията със стоки между регистрирани по ДДС фирми в рамките на две различни държави членки режимът износ по отменения ЗДДС се замества от вътреобщностната доставка (ВОД), а режимът внос – от вътреобщностното придобиване (ВОП).

Възниква необходимост от създаване на нови форми и методи за контрол върху облагаемите с ДДС сделки на българските търговци и техните партньори от Европейския съюз.

Обща характеристика
VIES e информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите членки, която обработва и съхранява данни от VIES декларациите на регистрираните по ЗДДС лица, осъществяващи сделки в рамките на ЕС.

Основни функции на системата
-  Предоставя възможност на търговците бързо и точно да извършат проверка на регистрацията по ДДС на техните партньори чрез осигурен публичен достъп от Интернет на адрес http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
-  Позволява на приходните администрации на държавите членки да наблюдават и контролират потока на вътреобщностната търговия за нередности и измами.

Механизъм на действие
Данъчната администрация на всяка държава членка поддържа електронна база от данни, съдържаща информация за регистрираните по ДДС търговци. Освен това всяка държава членка регулярно събира и обработва чрез VIES декларациите детайлна информация за всички вътреобщностни доставки и придобивания, извършени от местните търговци . Постъпилата информация се обобщава, анализира и обменя между приходните/данъчните администрации на държавите членки с помощта на обща комуникационна среда с висока степен на сигурност.

Посредством VIES се сравняват декларираните от местни търговци данни за вътреобщностни сделки с информацията, получена от останалите държави членки. При констатиране на различия се предприемат контролни действия от страна на органите по приходите за установяване на действителните задължения на търговците и причините за несъответствията.

Обхват на лицата , задължени да подават VIES декларация
Съгласно българското законодателство длъжни да подадат VIES декларация са само регистрираните лица, които за съответния данъчен период са извършили вътреобщностни доставки, доставки на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, доставки като посредник в тристранна операция, или ако отразяват информация за тези доставки, касаеща пропуснати данни за предходен данъчен период.

Общи правила за подаване на VIES декларация
VIES декларация се подава само за данъчни периоди, през които съответният търговец е осъществил вътреобщностни доставки.

За разлика от справката- декларация по ЗДДС, която се подава и в случаите когато не са извършени покупки и продажби за съответния период (т.е. дори и тя да е с нулеви данни), VIES декларация не се подава при липса на сделки в рамките от Общността.

VIES декларацията се подава в срока за подаване на справката- декларация и отчетните регистри по ЗДДС, т.е. до 14-число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. VIES декларацията се подава заедно със справката- декларация и отчетните регистри.

Правила за корекции на подадени данни
При допуснати определен тип грешки във вече подадена VIES декларация, съществуват възможности за коригирането им от страна на задълженото лице.
Информация във връзка с най- често допусканите грешки при деклариране на ВОП и ВОД и правилата за отстраняването им може да бъде намерена на интернет- страницата на НАП: (http://www.nap.bg ) - раздел „ДДС при вътреобщностни сделки”.

ДДС идентификационни  номера  на държавите членки на ЕС
В приложената по-долу таблица са посочени форматите на ДДС идентификационните номера на държавите членки на ЕС.

Формати на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка на ЕС

Държава членка Структура Формат*
Австрия ATU99999999 1 1 група от 9 знака
Белгия BE0999999999 1 група от 10 цифри
Великобритания GB999999999 или
GB9999999999992 или
GBGD9993 или
GBHA9994
1 група от 9 цифри, 1 група от 12 цифри  или 1 група от 5 знака
Германия DE999999999 1 група от 9 цифри
Гърция EL999999999 1 група от 9 цифри
Дания DK99999999 4 групи от 2 цифри
Естония EE999999999 1 група от 9 цифри
Ирландия IE9S99999L5 1 група от 8 знака
Испания ESX9999999X6 1 група от 9 знака
Италия IT99999999999 1 група от 11 цифри
Кипър CY99999999L7 1 група от 9 знака
Латвия LV99999999999 1 група от 11 цифри
Литва LT999999999 или
LT999999999999
1 група от 9 цифри, или 1 група от 12 цифри
Люксембург LU99999999 1 група от 8 цифри
Малта MT99999999 1 група от 8 цифри
Полша PL9999999999 1 група от 10 цифри
Португалия PT999999999 1 група от 9 цифри
Румъния RO9999999999 1 група от минимум 3 и максимум 10 цифри
Словакия SK9999999999 1 група от 10 цифри
Словения SI99999999 1 група от 8 цифри
Унгария HU99999999 1 група от 8 цифри
Финландия FI99999999 1 група от 8 цифри
Франция FRXX999999999 1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри
Холандия NL999999999B998 1 група от 12 знака
Чехия CZ99999999 или
CZ999999999 или
CZ9999999999
1 група от 8, 9 или 10 цифри
Швеция SE999999999999 1 група от 12 цифри

1 Първата позиция след префикса винаги е "U"
2 Посочва бранша на търговците.
3 Посочва държавни власти.
4 Посочва здравни власти.
5 Позиция 2 е цифра от 0 до 9 или буквен знак от A до Z, „+”, „`”; позиция 8 е буквен знак от A до W;
6 Първият и последния знак може да бъде буквен или цифров; но не могат и двата да бъдат цифрови.
7 Позиция 9 винаги е буквен знак.
8 Позиция 10 винаги е „B”.
Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg