Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Задължения на ДЗЛ
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Задължения на ДЗЛ

Данъчно задължени лица – платци

Вътреобщностен ДДС - задължения

Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация

Регистрация

Дерегистрация

Декларации, документиране и отчитане


Данъчно задължени лица – платци

Лице – платец на данъка – доставчик по облагаема доставка
Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчикпо облагаема доставка, с изключение на посочените по-долу случаи.
Лице – платец на данъка – получател по доставката

 • Данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице - придоставки на златни материали, доставки, свързани с инвестиционно злато, а при доставки на стоки и услуги, свързани с битови, производствени, строителни, опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците, услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци- независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
 • Данъкът е изискуем от получателя по доставката – регистрирано по ЗДДС лице, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната при доставката на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия, при доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, при доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24 от ЗДДС(когато доставчикът е установен на територията на друга държава членка), както и при доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика (когато доставчикът е установен на територията на друга държава членка).
 • Данъкът е изискуем от получателя по доставката, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната и предмет на доставката са услуги, посочени в чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.

Начало

Вътреобщностен ДДС - задължения

 • Доставчикът и получателят да разполагат с валидни идентификационни номера за целите на ДДС;
 • Посочване на вътреобщностните доставки и придобивания в отчетните регистри и справките-декларации;
 • Подаване на VIES-декларации при осъществяване на вътреобщностни доставки;
 • Подаване на ИНТРАСТАТ–декларация за вътреобщностната търговия – по реда и сроковете по Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки;
 • Задължение за издаване на фактура при осъществяване на вътреобщностна доставка;
 • Задължение за издаване на протокол при осъществяване на вътреобщностно придобиване;
 • Фактурата и протокола следва да съдържат задължителни реквизити.

Начало

Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация

Идентификационен номер за целите на ДДС в България:

 • Единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
 • Единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
 • Единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
 • Служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по предходните булети и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Начало

Регистрация

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

 • На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.
 • На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Задължителна регистрация

 • Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
 • На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице.
 • На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.
 • На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
 • Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по ЗДДС.
 • Задължително се регистрира по ЗДДС лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице  в резултат на преобразуване.
 • На регистрация по ЗДДС, чрез акредитиран представител подлежи чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на ЗДДС за задължителна регистрация или за регистрация по избор, както и чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на ЗДДС за задължителна регистрация или регистрация по избор.
 • Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността.

Начало

Дерегистрация

 • Задължителна дерегистрация се извършва при заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, при прекратяването на лицето и при смърт на физическото лице.
 • Дерегистрация по избор се извършва в случаите, когато отпадне съответното основание за регистрация.
 • Дерегистрация може да се извърши по инициатива на органа по приходите

Начало

Декларации, документиране и отчитане

 • Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно за всеки данъчен период да подава справка-декларация по образец.
 • VIES-декларация е обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на информация между държавите членки.
 • Данъчни документи по смисъла на ЗДДС са фактура, известие към фактура и протокол.
 • Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол. Тези разпоредби са приложими за данъчно задължени по ЗДДС лица, независимо дали същите са регистрирани по ЗДДС.
 • Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
 • Протокол се издава задължително от регистрираното лице - получател по доставкапри ВОП, при тристранна операция, при доставки на инвестиционно злато, при доставки по чл. 161 и по чл. 163а от ЗДДС и при осъществяване на инвестиционни проекти, от лицето осъществяващо проекта, внесло стоките в страната.
 • Протокол се издава задължително от регистрираното лице – доставчик по доставка  при предоставянето на стоки и услуги за лично ползване, ако е приспаднат данъчен кредит, при безвъзмездното предоставяне на  стока или услуга на трети лица, когато е приспаднат данъчен кредит, в случаите на доставки по чл.7, ал.4 от ЗДДС, при начисляване на данък при доставка на обща туристическа услуга и при  начисляване на данък при доставки на стоки, за които се прилага специалният ред на облагане на маржа.
 • За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по ЗДДС лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Същият се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

Регистрираните лица водят задължително отчетни регистри - дневник за покупките, дневник за продажбите и регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства
Декларациите – справка-декларация и VIES-декларация, както и отчетните регистри (дневник за покупки и дневник за продажби) се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Начало

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg