Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Вътреобщностни операции
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Вътреобщностни операции

Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД)

Вътреобщностни придобивания (ВОП)

Дистанционни продажби на стоки

Тристранни операции

Доставки на услуги – място на изпълнениеВътреобщностни доставки на стоки (ВОД)
Вътреобщностната доставка се определя като доставка на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава членка до територията на друга държава членка.

Видове вътреобщностни доставки:

 • ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки;
 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на неговата дейност в друга  държава членка;

ВОД са облагаеми с нулева ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки.

Условия за наличието на ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки

 • Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;
 • Получателят е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
 • Стоката е изпратена или транспортирана извън територията на страната от доставчика, от  получателя или за тяхна сметка до територията на друга държава членка;
 • Доставката е възмездна.

Условия за наличието на ВОД  на ново превозно средство

 • Новото превозно средство се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка, от или за сметка на доставчика или на получателя;
 • Доставчик е всяко лице, в т.ч. и физическо лице, установено в България;
 • Получател е лице от друга държава членка, в т.ч. и физическо лице.

Условия за наличието на ВОД на акцизни стоки

 • Акцизните стоки са изпратени или транспортирани от или за сметка на доставчика или получателя от територията на страната до територията на друга държава членка;
 • Доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;
 • Получателят е данъчно задължено лице (такова, което извършва независима икономическа дейност или данъчно незадължено юридическо лице (например министерство, ведомство, асоциация, фондация, болница), което не е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Условия за наличието на ВОД при трансфер на стоки между структурни звена
Прехвърлянето от едно регистрирано по ЗДДС лице, установено на територията на страната, на стоки от неговата икономическа дейност за нуждите на неговата икономическа дейност в друга държава членка е приравнено на вътреобщностна доставка
(например: движение на краткотрайни или дълготрайни материални активи).

 • Българското данъчно задължено лице трябва да разполага с идентификационен номер за целите на ДДС в  държавата членка, където пристигат стоките;
 • Лицето трябва да докаже, че стоките са действително изпратени или транспортирани от територията на страната до друга държава членка.

Не е  вътреобщностна доставка:

 • Доставката на стоки, за които доставчикът прилага специалния ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от ЗДДС;
 • Доставката на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика;
 • Доставката на стоки, доставяни на борда на кораби, самолети и влакове;
 • Доставката на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централни банки;
 • Доставки чрез тръбопроводи за пренос на природен газ и електрическа енергия;
 • Доставки, извършвани от посредник в тристранна операция до придобиващия;
 • Дистанционни продажби на стоки;
 • Транспортирането на стоки от България до друга държава членка с цел обработка или преработка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
 • Транспортирането на стоки от България до друга държава членка за извършване на услуги в друга държава членка, ако на по-късен етап се връщат на изпращача(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД);
 • Транспортирането на стоки от България до друга държава членка, ако вносът на същите стоки от трета страна до друга държава членка би попаднал под разпоредбите за временен внос и се връщат на изпращача до 24 месеца(когато отпадне условието, счита се, че е извършена ВОД).

Данъчен режим на ВОД

 • Място на изпълнение на доставката - където започва превозът.
 • Данъчна основа  - определя се по общия ред на закона.
 • Данъчна ставка - нулева. Ако доставката на стоката се третира като освободена на територията на страната, то и ВОД на тези стоки е освободена доставка, а не доставка, облагаема с нулева ставка.
 • Данъчно събитие при прехвърляне на собствеността, с изключение на случаите по чл.6, ал.2, т.2, 3 и 4, при които данъчното събитие е датата на фактическото предоставяне на стоката (прехвърляне на право на собственост под отлагателно условие; предоставяне на стока по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост; предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка).
 • Издаване на фактура – не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие.
 • Реквизити на фактурата – задължително се посочва ДДС-номера на получателя по доставката и основанието за прилагане на нулевата ставка.
 • Изискуемост на данъка - на датата на издаване на фактурата (чл.51, ал.4) - ако фактурата е издадена преди 15-то число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие или на 15-тия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.51, ал.3 от ЗДДС) – ако не е издадена фактура в този срок. Данък не е изискуем при получено авансово плащане по ВОД. Фактурата се отразява в отчетните регистри в данъчния период, през който данъкът стане изискуем.

Документи, удостоверяващи извършването на ВОД
Документ за доставката, като неговият вид зависи от вида на ВОД – фактура, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка; протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС – в случаите на трансфер на стоки между структурни звена; документ по чл. 168, ал. 8 от ЗДДС – при ВОД на ново превозно средство, когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по ЗДДС.

Документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка

 • При транспорт за сметка на доставчика или получателя, но извършен от трето лице, както и при транспорт, извършен от доставчика - транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка;
 • При транспорт, извършен от получателя – писмено потвърждение, че стоките са пристигнали на територията на друга държава членка.

Начало

Вътреобщностни придобивания (ВОП)

Вътреобщностно придобиване най-общо може да бъде приравнено на досегашния режим “внос” от държави членки на Европейския съюз. То е огледално на вътреобщностната доставка и регламентира данъчното й третиране в държавата на получателя или държавата на получаване на стоките.
Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видове ВОП

 • ВОП на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки;
 • ВОП на ново превозно средство;
 • ВОП на акцизни стоки
 • ВОП на стоки, транспортирани от територията на друга държава членка до територията  на  страната за целите на икономическата дейност на регистрирано по ЗДДС лице.

Не е вътреобщностно придобиване:

 • Придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане на маржа;
 • Придобиването на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на       доставчика;
 • Придобиването на стоки на борда на кораби, самолети и влакове;
 • Придобиването на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централни банки;
 • Придобиването на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа        енергия;
 • Придобиването на стоки при тристранна операция;
 • Придобиването на стоки при извършване на дистанционни продажби;
 • Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България с цел извършване на работа по тези стоки, ако на по-късен етап се върщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП);
 • Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България с цел извършване на услуги, ако на по-късен етап се върщат на изпращача (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП);
 • Получаването на стоки, транспортирани от друга държава членка до България, ако вносът на стоки до България би попадал под разпоредбите за временен внос и се връщат на изпращача за 24 месеца (когато отпадне условието, счита се, че е извършено ВОП).

Условия за наличието на ВОП на стоки, различни от нови превозни средства и  акцизни стоки

 • Получателят придобива право на собственост върху стоката или фактически получава стоката;
 • Стоката се изпраща или транспортира от територията на друга държава членка до територията на страната;
 • Доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
 • Придобиващ по ВОП е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.

Обект на облагане с ДДС е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, което е извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация.

За да е налице задължение за начисляване на ДДС за ВОП, придобиващият следва да бъде:

 • Регистрирано по ЗДДС лице;
 • ДЗЛ или данъчно незадължено ЮЛ, което не е регистрирано на друго основание по ЗДДС и което за календарната година е осъществило ВОП, данъчната основа на които надвишава 20 000 лв. Подлежи на облагане и доставката, с която се осъществява превишението на този праг;
 • ДЗЛ или данъчно незадължено ЮЛ, което не е регистрирано на друго основание по ЗДДС, но което въпреки че не е превишило регистрационния праг за ВОП, се е регистрирало за ВОП по избор.

Данъчен режим на ВОП
Облагаемо – всяко възмездно ВОП с място на изпълнение на територията на страната, или
Освободено - с място на изпълнение на територията на страната, когато:

 • Доставката на стоките на територията на страната би била освободена по ЗДДС;
 • Вносът би бил освободен от ДДС по реда на чл. 58, ал.1 от ЗДДС;
 • Получатели са институции на Европейския съюз;
 • Получатели са дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации, както и членовете на персонала им;
 • Са осъществени от лице-посредник в тристранна операция, регистрирано в друга държава членка;
 • Получатели са въоръжени сили на държави страни по Северноатлантическия договор.

Място на изпълнение - на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.
Независимо от горното, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по закона и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната (чл.62, ал.2 от ЗДДС).
Пример: Ако получател (придобиващ по ВОП) е лице, предоставило българския си идентификационeн номер по ЗДДС, но стоката е транспортирана от Италия до Германия, то мястото на изпълнение на ВОП ще е в България.  
Това не се отнася за случая, когато лицето разполага с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Данъчна основа - определя се по реда на чл. 26 от ЗДДС. Данъчната основа на ВОП е равна на данъчната основа, формирана за целите на ВОД в държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират. Не включва услугите по чл. 22, 23 и 24 с място на изпълнение на територията на страната, за които получателят е длъжен да начисли данък на основание чл. 82 от ЗДДС.
Данъчна ставка - 20 на сто за облагаемите ВОП.
Данъчно събитие - възниква на датата, на която би възникнало при доставка на територията на страната при прехвърляне на собствеността или на датата на получаване на стоката (прехвърляне на собственост под отлагателно условие или срок, лизинг, комисионен договор).
Изискуемост на данъка - на датата на издаване на фактурата за ВОД, освен в случаите, когато същата е издадена за авансово плащане, но не по късно от 15-тия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
Лице-платец на данъка - лицето, което извършва придобиването, ако същото е регистрирано по ЗДДС лице, или по отношение на него е възникнало основание за регистрация.
Начисляване на данъка – извършва се с протокол, който се издава в 15-дневен срок от датата, на която данъкът е станал изискуем. Протоколът се включва в дневника за продажбите за периода, през който е издаден.
Регистрационен режим:
Задължение за регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, които не са регистрирани по общия ред на ЗДДС, възниква на основание извършени ВОП, надвишаващи 20 000 лв. за календарна година.
Лицата, регистрирани по ЗДДС за ВОП, за които възникне задължение на друго основание  по ЗДДС, следва да се регистрират на съответното основание.
Данъчен кредит

 • Без право на данъчен кредит, ако лицето е регистрирано на основание на ВОП;
 • С право на данъчен кредит по общия ред на закона, ако е регистрирано по ЗДДС на друго основание.Правото се упражнява, при условие че лицето е начислило данъка с протокол, като го е посочило на отделен ред в дневника за покупки и е включило размера на данъка в справката декларация за съответния период. Правото се упражнява в периода на възникването му или в следващите три данъчни периода.

Условия за наличието на ВОП на ново превозно средство

 • Новото превозно средство се транспортира от територията на друга държава членка до територията на страната;
 • Доставчик е всяко лице, в т.ч. и физическо лице, независимо дали е данъчно задължено за целите на ДДС в друга държава членка;
 • Получател е лице в България, данъчно задължено или данъчно незадължено, в т.ч. и физическо лице.

Регистрация – ВОП на нови превозни средства не обуславя регистрация на основание на ВОП.
Лице-платец на данъка - придобиващият.На облагане с ДДС подлежи всяко ВОП на ново превозно средство, независимо от това дали лицето, което го придобива, е регистрирано или не е регистрирано за целите на ЗДДС.
Деклариране от нерегистрирано лице, включително физическо лице
Извършеното ВОП на ново превозно средство се декларира пред приходната администрация чрез подаване на декларация по образец в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. Към декларацията се прилага копие от документа, издаден от доставчика. Нерегистрираните не издават протокол за ВОП, такъв протокол издават само регистрираните лица. Данъкът следва да бъде внесен в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, т.е. в срока за подаване на декларацията за ВОП на ново превозно средство. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по ДОПК. За невнасяне в срок на дължимия данък в ЗДДС е предвидена  санкция.

Условия за наличието на ВОП на акцизни стоки

 • Акцизните стоки са изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната;
 • Доставчик е лице, регистрирано за целите на ЗДДС в друга държава членка;
 • Получател е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано за целите на ДДС в България.

Съгласно чл. 2, т.4 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон. Получател по ВОП на акцизни стоки не може да бъде данъчно незадължено физическо лице.

Данъчна основа – данъчната основа се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС, но включва и платен акциз в държавата членка, от която са изпратени стоките. В данъчната основа не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.
Документиране и деклариране – за ВОП на акцизни стоки не се издава данъчен документ и същото не подлежи на деклариране.
При ВОП на акцизни стоки от нерегистрирано лице, то е платеца на данъка и за него възниква задължение за внасяне на данъка в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем. Данъкът се внася в републиканския бюджет, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по ДОПК. 
Регистрационен режим – ВОП на акцизни стоки не обуславя задължение за регистрация по ЗДДС на основание ВОП.

Условия за наличието на ВОП на стоки, транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната за целите на икономическата дейност на регистрирано по ЗДДС лице

 • Получател/придобиващ е регистрирано по този закон лице, и
 • Стоките ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, и
 • Стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка до територията на страната, и
 • Лицето е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, от която стоките са изпратени/транспортирани и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.

Данъчно събитие - възниква на датата, на която приключва транспортът на стоките на територията на страната.
Изискуемост на данъка - на 15-тия ден на месеца, следващ месеца, през който е приключил транспортът на територията на страната (възникнало е данъчното събитие).
Данъчна основа - равна е на данъчната основа, формирана за целите на ВОД в държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират

Начало

Дистанционни продажби на стоки

Дистанционните продажби се осъществяват от регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка на Европейския съюз към нерегистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка на ЕС.
При дистанционните продажби доставчик на стоки трябва да е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва. Получателят е лице, което не е задължено да начислява данък за ВОП в държава членка, в която транспортът приключва (включително физическо лице). Стоките се транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва.
Дистанционните продажби се облагат в страната на отправяне на стоките. При прехвърляне на определен стойностен праг на продажбите за текущата или предходната година, всички последващи доставки (включително доставката, с която прагът се надвишава), се облагат в държавата на пристигане на стоките. Облагането може да се извърши в държавата на пристигане на стоките и ако доставчикът се регистрира за целите на ДДС в тази държава членка за дистанционните продажби по избор, преди да е достигнал задължителния стойностен праг за регистрация.
Прагът на продажбите, при надхвърлянето на който за доставчика възниква задължение за регистрация във връзка с дистанционни продажби в държавата членка по местоназначението на стоките (мястото на изпълнение става на територията на държавата членка, където транспортът приключва), се определя от законодателството на всяка държава поотделно и може да бъде 35 000 евро или 100 000 евро. Този праг се разглежда в рамките на календарната година и държава по държава поотделно.
За България този праг е 70 000 лева (около 35 000 евро).
Прехвърляне на прага:
За да възникне задължение доставка, извършена през годината Х, да бъде обложена в държавата на пристигане на стоките, е необходимо:

 • или продажбите в посока тази държава членка през годината Х-1 (годината, предхождаща годината Х) да са надхвърлили фиксирания в законодателството на тази държава праг;
 • или този праг да е надхвърлен през годината Х;
 • или този праг да се надхвърля с конкретната доставка в годината Х.

Ако не е налице някое от изброените основания или лицето не се е регистрирало по избор, доставката е с място на изпълнение държавата на отправяне на стоките и доставчикът следва да начисли данък по ставката, регламентирана в законодателството на тази държава.
Пример: Доставчикът е дружество, регистрирано по ЗДДС в България и извършва дистанционна продажба на нерегистрирани купувачи в Люксембург. Прагът на дистанционните продажби за Люксембург е 200 000 лв. Мястото на изпълнение на дистанционните продажби ще бъде на територията на страната - мястото, където стоките се намират при започване на транспорта или изпращане на пратката. В момента, в който българското дружество извърши и друга доставка към нерегистрирани по ЗДДС лица в Люксембург, с която надвиши прага от 200 000 лв., за него възниква задължение за подаване на заявление за регистрация в Люксембург.

Начало

Тристранни операции

Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
Условия за наличието на  тристранна операция

 • А (прехвърлител), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 1, извършва доставка на стока на лице Б (посредник), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 2, което след това извършва доставка на тази стока на лице В (придобиващ), регистрирано за целите на ДДС в държава членка 3.
 • Стоките се транспортират директно от държава членка 1 до държава членка 3;
 • Посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
 • Придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

Този режим на облагане е приложим само за сделки между три лица, които са регистрирани за целите на ДДС в три различни държави членки.

Начало

Доставки на услуги – място на изпълнение

Мястото на изпълнение при доставка на услуга е територията на страната, когато доставчикът е установил на територията на страната своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката. Постоянен обект е място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност (от което данъчно задълженото лице извършва редовно облагаеми доставки). Към определяне на мястото на изпълнение чрез постоянен обект се прибягва при хипотезата, в която доставчикът извършва своята дейност на различни места.
Когато доставчикът няма място, където да е установил независимата си икономическа дейност, и няма постоянен обект – мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото на постоянното или обичайното пребиваване на доставчика.

Изключения от общия принцип:
Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено

 • При доставки на услуги, свързани с недвижими вещи - облагат се в България, когато недвижимият имот се намира в България;
 • Транспортна услуга, когато транспортът се осъществява между две точки на територията на една и съща държава - облагат се в България, когато транспортът се осъществява между две точки на територията на страната;
 • Услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или съпътстващи ги мероприятия - облагат се в България, когато услугите физически/фактически са извършени на територията на страната;
 • Услуги, свързани с транспортна обработка на стоки - облагат се в България, когато услугите физически/фактически са извършени на територията на страната или когато услугите физически/фактически са извършени на територията на друга държава членка и получателят на услугата е предоставил своя български идентификационен номер по ЗДДС;
 • Оценка, експертиза и работа по движима вещ - облагат се в България, когато услугите са извършени на територията на страната, освен ако получателят предостави своя идентификационен номер за целите на ДДС в друга държава членка, и при условие че стоките, след извършването на услугата, са транспортирани извън територията на страната. Мястото на изпълнение е на територията на страната и когато услугите са извършени на територията на друга държава членка и получателят предостави своя български идентификационен номер по ЗДДС, освен ако стоките, след извършването на услугата, не са транспортирани извън държавата членка, в която са извършени услугите;
 • Посредници, които действат от чуждо име и за чужда сметка, по горепосочените доставки и ВОП - облагат се в България, когато мястото на изпълнение на ВОП или на доставката, във връзка с които е оказано посредничеството, е на територията на страната, освен ако услугата е оказана на получател, предоставил идентификационния си номер за целите на ДДС, издаден от друга държава членка.

Доставки на нематериални и интелектуални услуги
Мястото на изпълнение на доставка на нематериални и интелектуални услуги е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност или мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако получателят е  лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, а доставяните нематериални и интелектуални услуги са:

 • Предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
 • Рекламни услуги;
 • Услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по преработка на софтуер;
 • Обработка на данни или предоставяне на информация;
 • Банкови, финансови, осигурителни, застрахователни и презастрахователни услуги, с изключение на отдаването под наем на сейфове;
 • Осигуряване на персонал;
 • Отдаване под наем на движими вещи, с изключение на всички видове превозни средства;
 • Електронни съобщителни услуги;
 • Услуги по разпространение на радио и телевизия;
 • Услуги, извършвани по електронен път;
 • Услуги по осигуряване на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи на природен газ или на електрическа енергия и доставката на други услуги, пряко свързани с тях;
 • Поемане на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права по предходните булети;
 • Посреднически услуги, извършени от лице, действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с услугите по предходните булети

Начало

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg