Какво е ДДС? | ДДС термини | ДДС в света | ДДС таблици | Законодателство
Бързо търсене | Програмни продукти | Документи, декларации, формуляри
Начало Какво е ДДС? Извънобщностни операции
История – откога съществува ДДС?
Възникване на ДДС в България
Същност на ДДС-системата
Основни понятия
Приложно поле
Освободени доставки и право на избор
Данъчно събитие и изискуемост
Данъчна основа
Ставки
Данъчен кредит
Териториално понятие
Извънобщностни операции
Вътреобщностни операции
Задължения на ДЗЛ
Специфични режими
Системата VIES
Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица
 

Извънобщностни операции

Внос

Внос на стоки е налице в следните случаи:

  • Всяко въвеждане на необщностни стоки на територията на страната;
  • Когато стоката пристига на територията на страната от територията на друга държава членка, ако тази стока все още не е общностна по смисъла на митническото законодателство;
  • Поставянето на стоки под режим свободно обръщение след режим пасивно усъвършенстване;
  • Въвеждането на общностни стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Общността;
  • Всяко друго събитие, в резултат на което възниква митническо задължение.

Извършеният внос на стоки представлява облагаема доставка.
Всяка стока, чиято доставка на вътрешния пазар се облага с ДДС, се облага и при внос, като самото й преминаване на границата е данъчно събитие за целите на ДДС.
Задълженията за ДДС при внос се администрират от Агенция „Митници”.

Доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия

В глава трета от действащия ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) се въвежда ново понятие - „облагаеми доставки с нулева ставка на данъка”,което в известен смисъл замества  терминологично понятието „износ”, използвано в действащия до 31.12.2006 г. ЗДДС (отм.).
Това са доставки на стоки/ движими вещи, изпратени или транспортирани от територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната. В последния случай износ не е налице, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
При облагане с нулева ставка износителите могат да получат възстановяване на данъка, начислен върху различните елементи на цената на изнесените стоки (право на данъчен кредит).

ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

Специалният ред за начисляване на ДДС при инвестиционен проект дава право на вносителя (при наличие на разрешение) сам да начисли данъка при внос на стоки (с изключение на акцизни) по списък, одобрен от министъра на финансите, като в рамките на същия период вносителят отразява сумата на начисления данък като данъчен кредит.
Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите.
Разрешението се издава въз основа на писмено искане в свободен текст.

Разпечатване
Полезни връзки|Карта на диска
За да може да отворите връзките трябва да имате инсталиран Adobe Reader и връзка към интернет.
За допълнителна информация: www.nap.bg